Skolens pedagogiske plattform

Skolens visjon er «Sammen skaper vi fremragende læring». Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne og vi har som mål at alle elever, uansett utdanningsprogram, skal bli godt forberedt på videre læring. På Nesbru er arbeid i profesjonelle læringsfellesskap en viktig kompetanse for både elever og ansatte, og fremragende læring oppnår ingen alene, men i samarbeid med kollegaer og medelever.

Verdier

  • læringsglede
  • profesjonalitet
  • mestring

Skolemiljøet

Nesbru vgs er en skole med stort mangfold. Vi er ca 850 elever fordelt på flere utdanningsprogram og vi er rundt 130 ansatte. Vi liker å tenke at nettopp mangfoldet er Nesbrus styrke. Skolen reflekterer ulike deler av samfunnet og våre elever blir derfor godt forberedt på hva som kreves av samarbeidsevne og faglig kompetanse i møte med senere studie- og yrkesliv.

Eleven i sentrum

Vi som jobber på Nesbru ønsker at verdiene læringsglede, profesjonalitet og mestring skal prege arbeidet vårt. Læringsglede skal prege både ansatte og elever idet de opplever faglig stolthet, arbeidsglede, en tydelig sammenheng mellom fagene og aktualisering av dem, slik at læringen får mening og relevans til livet ellers.

Pedagogikken

På Nesbru er vi profesjonelle. Profesjonelle ansatte er faglig oppdatert, har yrkesstolthet, er nysgjerrig på egen praksis, samarbeider med kollegaer, går foran med et godt eksempel og er gode rollemodeller. Profesjonelle elever er aktive bidragsytere i undervisningen, de samarbeider med elever og lærere ved å være gode lyttere, kommer med innspill basert på egne og andres erfaringer og de viser omtanke for alle på skolen. De deltar i klassediskusjoner og i elevrådsarbeid, med mål om å få til distriktets beste lærings- og elevmiljø. Ved å være opptatt av gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever, legger vi grunnlaget for et profesjonelt læringsfellesskap på alle nivåer.

Alle skal oppleve mestring på Nesbru. Tilpasset opplæring med gode, jevnlige tilbakemeldinger skal være grunnmuren i all læring sammen med troen på at alle kan. Læring er en prosess og det er viktig at våre elever blir kjent med og er bevisst på hvordan akkurat de lærer best. Slik blir våre elever godt rustet for videre studier og for et langt yrkesliv.

Organisering

Skolen legger til rette for opplæringssituasjonen for den enkelte elev gjennom å tilby studieverksted, elevtjeneste og spesialpedagogisk koordinering. Det settes av tid til organisering av pedagogisk personale i refleksjonsgrupper og faggrupper. Driftspersonalet og det merkantile personalet er viktige støttefunksjoner i skolehverdagen. 

Til toppen